Ga direct naar de inhoud.

  • Disclaimer
Deel deze pagina op:

Disclaimer

Pluijm Advies hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers en bezoekers van deze website. Wij volgen nauwgezet de toepasselijke bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat de Pluijm Advies geen persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming, tenzij op grond van een wettelijke verplichting. De persoonsgegevens die u per digitaal informatieverzoek of mail aan ons verstrekt, gebruikt Pluijm Advies voor de afhandeling van uw aanvraag, reactie of digitale nieuwsbrief. 


De website van Pluijm Advies is uitsluitend informatief bedoeld. De informatie op deze website is geen verzekeringsadvies noch een persoonlijk advies. Wij raden u aan om contact met ons op te nemen als u een financiële verplichting wilt aangaan.  
Aan de inhoud van de website van Pluijm Advies kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel de informatie op de website van Pluijm Advies met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Pluijm Advies van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van publicatie op de Pluijm Advies website, biedt
Pluijm Advies geen garantie dat deze informatie juist en/of volkomen is en/of blijft. Pluijm Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik, of juist de onmogelijkheid van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen of nagelaten naar aanleiding van de informatie op de
Pluijm Advies website.

Het streven van Pluijm Advies is erop gericht dat de Pluijm Advies website voortdurend toegankelijk is. Desondanks aanvaardt
Pluijm Advies geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van het feit dat de website, om welke reden dan ook, (tijdelijk) buiten gebruik gesteld of niet beschikbaar is. De website van Pluijm Advies kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via de Pluijm Advies website naar websites van andere organisaties gaat, wijst Pluijm Advies u er op dat de informatie op die andere websites niet is samengesteld onder verantwoordelijkheid van Pluijm Advies en dat Pluijm Advies geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de juistheid en volledigheid van die andere websites.

Alle rechten voorbehouden
Indien u zich toegang verschaft tot de website van Pluijm Advies, verklaart u kennis te hebben genomen van bovenstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Alle rechten zijn voorbehouden.

Intellectuele eigendomsrechten
Op de inhoud en vormgeving van deze website, inclusief alle daarin opgenomen gegevens en informatie zoals teksten, afbeeldingen, grafische vormgeving, geluid- en videofragmenten, logo’s, beeldmerken en programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Pluijm Advies is eigenaar van deze auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten of heeft toestemming van de rechtmatig eigenaar om de gegevens en informatie te gebruiken.

Zonder vooraf schriftelijke toestemming van Pluijm Advies is oneigenlijk of ongeautoriseerd gebruik niet toegestaan. Hieronder wordt, maar niet uitsluitend, verstaan het al dan niet tijdelijk kopiëren, publiceren, wijzigen, distribueren, verkopen, in licentie geven of daarvan afgeleid werk genereren van (delen van) de website of de inhoud daarvan, of gebruik voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden aangepast. Raadpleeg deze disclaimer dan ook regelmatig bij het bezoeken van deze website.

pluijmadvies.nl

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

070 - 354 87 79
info@pluijmadvies.nl

Volg ons op:

Kunnen wij u helpen?

×

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag: